αρμόδια υπηρεσία
διεύθυνση ή τμήμα κοινωνικής πρόνοιας της νομαρχίας του τόπου κατοικίας.

προϋποθέσεις:
η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε ανασφάλιστα ή έμμεσα ασφαλισμένα αμεα με 67% και άνω αναπηρία, αναξαρτήτου ηλικίας εφόσον:
- δεν λαμβάνουν λόγω της αναπηρίας τους άλλου είδους οικονομική ενίσχυση από το δημόσιο ταμείο ή από άλλη οποιαδήποτε πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, μεγαλύτερη ή ίση του εκάστοτε ισχύοντος ορίου. οταν όμως συντρέχει υπέρ αυτών οικονομική ενίσχυση μικρότερη της ανωτέρω ενίσχυσης, θα παρέχεται στο δικαιούχο ή υπολειπόμενη διαφορά.
- δεν απολαμβάνουν λόγω της αναπηρίας τους περίθαλψη από ανάλογο της παθήσεώς τους ίδρυμα.
- h ανικανότητα για εργασία αποδεικνύεται στη σχετική γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

σημείωση: την ενίσχυση αυτή δικαιούνται και οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς, άσχετα αν έχουν στερηθεί ή όχι την ελληνική ιθαγένεια.
απαιτούμενα δικαιολογητικά:
- αίτηση του αναπήρου ή του νόμιμου αντιπροσώπου του.
- βεβαίωση της οικείας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής, στην οποία να βεβαιώνετα ιότι ο προς ενίσχυση, βρίσκεται στη ζωή και ότι αυτός που ενεργεί για λογαριασμό του, είναι ο επιμελούμενος της υγείας του.
- γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής (π.υ.ε.) της οικείας νομαρχίας στην οποία να βεβαιώνεται ότι το πρόσωπο που εξετάσθηκε απ’ αυτή έχει αναπηρία 67% και άνω και είναι ανίκανος για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος.

για την έκδοση της ανωτέρω γνωμάτευσης, υποβάλλεται στην π.υ.ε. της περιφερείας της κατοικίας του αναπήρου, αίτηση αυτού ή του νομίμου αντιπροσώπου του, γνωμάτευση δ/ντού ή ε.α. κρατικού νοσοκομείου του ε.σ.υ. ανάλογης ειδικότητας στην οποία να αναφέρεται λεπτομερώς η πάθηση και η παρούσα κατάσταση υγείας.
η πιο πάνω υγειονομική επιτροπή, για να υποβοηθείται στο έργο της μπορεί να ζητά από τον εξεταζόμενο ή από τα κρατικά νοσηλευτήρια ή λοιπές αρχές ή ιδιωτικές κλινικές κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη μόρφωση κρίσης καθώς και να παραγγέλλει κάθε μορφής κλινικές ή εργαστηριακές εξετάσεις.
ο ενδιαφερόμενος σε περίπτωση απόρριψης της αίτησής του, μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση της γνωμάτευσης της π.υ.ε., να ζητήσει νέα εξέταση από την οικεία δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή (δ.υ.ε.).
οι αρμόδιες υπηρεσίες κοινων. πρόνοιας των νομαρχιών που χορηγούν την ενίσχυση, εάν κρίνουν τη γνωμάτευση της π.υ.ε. ως αδικαιολόγητη ή μη επαρκώς δικαιολογημένη, παραπέμπουν τον ενδιαφερόμενο για εξέταση στη δ.υ.ε., η οποία αποφαίνεται οριστικά.
η γνωμάτευση της δ.υ.ε. είναι υποχρεωτική για τον ενδιαφερόμενο και για την αρχή που χορηγεί την οικονομική ενίσχυση στους ανασφάλιστους-έμμεσα ασφαλισμένους αναπήρους με 67% και άνω αναπηρία.

υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνονται τα εξής:

  • οτι θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του ανασφάλιστου ή έμμεσα ασφαλισμένου ατόμου με ειδικές ανάγκες που έχει αναπηρία 67% και άνω.
  • οτι το ενδιαφερόμενο αμεα δεν είναι ασφαλισμένο στο δημόσιο ή σε άλλο φορέα κοινωνικής ασφάλισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
  • οτι δεν λαμβάνει το ενδιαφερόμενο αμεα άλλη οικονομική ενίσχυση ή σύνταξη, λόγω της αναπηρίας του, από το δημόσιο ταμείο ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
  • οτι αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει αμέσως την αρμόδια υπηρεσία κοινων. πρόνοιας, σε περίπτωση εισαγωγής του ενδιαφερόμενου αμεα σε ίδρυμα ανάλογο της πάθησης του για μόνιμη περίθαλψη.
  • οτι αναλαμβάνει την υποχρέωση σε κάθε περίπτωση πληρωμής οικονομικής ενίσχυσης να δηλώνει υπεύθυνα σε απλό χαρτί ότι ο δικαιούχος βρίσκεται στη ζωή. στην περίπτωση που η δήλωση υποβάλλεται από τον ίδιο τον δικαιούχο, συμπληρώνεται ανάλογα.

διαδικασία
- υποβάλλετε στην πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή (π.υ.ε.) της περιφέρειας της κατοικίας σας, αίτηση ο ίδιος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός σας, με γνωμάτευση δ/ντού ή ε.α. κρατικού νοσοκομείου του ε.σ.υ. ανάλογης ειδικότητας στην οποία να αναφέρεται λεπτομερώς η πάθηση και η παρούσα κατάσταση υγείας.
- τη γνωμάτευση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά τα υποβάλλετε στην αρμόδια διεύθυνση ή τμήμα κοινωνικής πρόνοιας.
- εκδίδεται απόφαση του νομάρχη η οποία σας κοινοποιείται.

διάρκεια ισχύος
η απόφαση οικονομικής ενίσχυσης ισχύει εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησής της.

ανανέωση
κάθε 1 ή 2 χρόνια ανάλογα με την περίπτωση, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης και επιβεβαιώνονται με ανανέωση της γνωμάτευσης της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.