• Με τον Ν. 1648/86 επαυξάνεται ο χρόνος κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομένων σε 6 μέρες επιπλέον το χρόνο.
  • Με τον Ν. 2527/97 οι τακτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου, των ΝΠΔΔ (νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου) και ΟΤΑ (οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης) που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% βεβαιωμένη από τις υγειονομικές επιτροπές, δικαιούνται μειωμένο ωράριο εργασίας κατά μια ώρα την ημέρα χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών.
  • Η μείωση αυτή επεκτείνεται και σε παραπληγικούς-τετραπληγικούς υπαλλήλους χωρίς περικοπή των αποδοχών.


Κάρτες διακίνησης ατόμων με ειδικές ανάγκες

Σε άτομα με ειδικές ανάγκες που έχουν παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 76% παρέχεται το δικαίωμα διακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%:

Α. σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού δικτύο ΟΣΕ.
Β. σε όλες τις διαδρομές των αστικών λεωφορείων κάθε επαρχιακής πόλης για τους κατοίκους του νομού αυτού.

Οι ενδιαφερόμενοι για κάρτα απεριορίστων διαδρομών μπορούν να τις προμηθευτούν από τις περιφερειακές υπηρεσίες πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας. Η κάρτα ισχύει για ένα χρόνο. Δεν δικαιούνται κάρτα όσοι έχουν αυτοκίνητο με ατέλεια.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :
  • Γνωμάτευση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω.
  • Εκκαθαριστικό εφορίας (οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000.000.δρχ)
  • Λογαριασμός ΔΕΗ ή ΟΤΕ
  • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο ή απόδειξη ενοικίου αν είναι ενοικιαστής
  • Δύο φωτογραφίες.

Τα ίδια δικαιολογητικά κατατίθενται και για την ανανέωση.