Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας: Αριθμ. Φ.11321/οικ.10219/688/12 (ΦΕΚ 1506 Β/4-5-2012)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 7, του ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 115) « Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις, ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις », όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 28, του ν. 4038/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 14) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015». 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90, του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο, του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98). 3. Τις διατάξεις του π.δ. 372/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ. 213/1992 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 4. Τις διατάξεις του π.δ. 110/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 243) «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 5. Τις διατάξεις του π.δ. 31/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 62/21.03.2012) «Διορισμός Υπουργού Οικονομικών». 6. Τις διατάξεις της απόφασης του Πρωθυπουργού, με αριθμ. 2876/07.10.2009 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 2234) «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων.». 7. Τις διατάξεις του άρθρου 213, του ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 86), με το οποίο η εποπτεία του Ν.Α.Τ. ασκείται από 01.04.2012 από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 8. Την πρόταση της Δ/νσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τη γνώμη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε με την με αριθμ. Φ.80000/οικ. 3647/212/4.7.2011 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 220/13.7.2011), όπως η απόφαση αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την με αριθμ. Φ. 80000/οικ. 9488/760/23.4.2012 (Φ.Ε.Κ. Υ.Ο.Δ.Δ. 203/23.4.2012) Υπουργική απόφαση. 9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος των προϋπολογισμών των οικείων ασφαλιστικών οργανισμών και του δημοσίου, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε τον επισυναπτόμενο Πίνακα, με τον οποίο καθορίζονται τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών, που θα λαμβάνονται υπόψη από τις Υγειονομικές Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και θα αφορούν όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο.


ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ


Συγκεκριμένα:
''...
2. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ (ΣΔ)
Διαβήτης τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώ μένος: με τη βεβαίωση της πάθησης ποσοστό 50% Το ποσοστό αυξάνεται ανάλογα με την ύπαρξη των κάτωθι επιπλοκών : Διαβήτης τύπου 1, α) παραγωγική διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια που χρήζει θεραπείας με Lazer. Β) μείωση της οπτικής οξύτητας κάτω από 5/10 Γ) ωχροπάθεια ποσοστό 67% και άνω Σε περίπτωση οπτικής οξύτητα κάτω από 1/20 βλ. Οφθαλμικές παθήσεις. Δ)Περιφερική διαβητική νευροπάθεια όπως προκύπτει από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο. Ε) Έλκη διαβητικά, μερικός ή υψηλός ακρωτηριασμός ΣΤ) Νεφρική ανεπάρκεια αρχόμενη η πλήρη (κάθαρση κρεατινίνης < 40, νεφρωσικό σύνδρομο) ποσοστό 67% και άνω Σε περίπτωση νεφροπάθειας τελικού σταδίου βλ. νεφρωσικό σύνδρομο -χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου (εξωνεφρική κάθαρσης Ζ) Στεφανιαία νόσος. Έμφραγμα ή διαπιστωμένη στένωση στεφανιαίων μετά από στεφανιογραφία. Η) Στένωση >60% αρτηριών , καρωτίδων ή περιφερικών αρτηριών. Διαβήτης τύπου 2 (Θεραπεία με δισκία): 1° επίπεδο χωρίς επιπλοκές ποσοστό αναπηρίας 20% 2° επίπεδο: Επί υπάρξεως σοβαρών επιπλοκών βλέπε ανάλογα κεφάλαια. Διαβήτης τύπου 2 (Ινσουλινοθεραπευόμενος): Σε περίπτωση που ο διαβήτης δεν καθίσταται δυνατό να ρυθμιστεί με αντιδιαβητικά δισκία και ρυθμίζεται αποκλειστικά με χορήγηση ενέσεων ινσουλίνης ότι ισχύει για τον τύπου 1...''


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Μαΐου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ